ve smysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterými se zruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů)

           

tímto, uděluju provozovatelovi Bravo Lift – František Vohánka, Aloisovská 884/16, 198 00 Praha 9 (dále jen: „provozovatel“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účel: zabezpečení plnění objednaných služeb, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, mailová adresa.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodně daným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mojí vůle, který uděluju na období nezbytné
pro zabezpečení výše uvedených činností. (t.j. 5 roků ode dne udělení souhlasu). Po uvedené lhůtě budou Vaše osobní údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudou dále zpracované v žádné databázi.

Před udělením souhlasu jsem byl/-a informovaný/-á o následujících skutečnostech:

  • moje osobní údaje nebudou poskytované příjemcům.
  • moje osobní údaje, kterých poskytnutí je dobrovolné, budou uchovávané po dobu období platnosti souhlasu a nebudou zpracované na žádný jiný účel, než na ten, na který byli získané.
  • jako oprávněná osoba mám právo požadovat od provozovatele přístup k mým osobním údajům, které se mě týkají, právo na jejich opravu a nebo vymazání a nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jako i právo na přenosnost údajů.
  • v odůvodněném případě mám jako oprávněná osoba právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.
  • beru na vědomí, že přenos do ciziny mých osobních údajů ani do třetí krajiny se neuskutečňuje.
  • beru na vědomí, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Svoje právo kdykoliv odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělený, můžu jako oprávněná osoba uplatniť nasledujícími způsoby:

  1. emailovou žádostí zaslanou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  2. telefonicky na číslo 608 331 499 anebo
  3. zaslaním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele s uvedením textu „GDPR - odvolání souhlasu“.

V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů včetně uplatnění Vašich práv ve smysle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů Vás prosíme, aby jste kontaktovali nás anebo naší zodpovědnou osobu (jak je určená)

emailová adresa:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

František Vohánka, tel. 608 331 499